Prezentare companie Investii externe nerambursabile

FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL OLT

Titlul proiectului este “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în judetul Olt, Axa Prioritară 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în conditii de management efficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2. “Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației”.

Obiectul acestui Contract de Finantare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Poriectului Nr. 106283 intitulat: “Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată in judetul Olt”.

Parțile:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare,

Și

COMPANIA DE APĂ OLT S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării.

Obiectivul general al proiectului:

Scopul proiectului constă în continuarea lucrarilor aferente etapei I finanțată prin POS Mediu 2007-2013 cu scopul îndeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finanțare nr. 89341/31.03.2009. Indicatorii fizici ai proiectului vizează reabilitarea și extinderea retelelor de aducțiune a apei, reabilitarea rețelelor de distribuție a apei, construcția și reabilitarea de stații de pompare, rezervoarelor de apă potabilă, precum și reabilitarea retelelor de canalizare și colectoarelor și construcția de stații de pompare.

Măsurile inițial prevazute pentru Proiectul Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Olt, constau în invesții privind tratarea și distribuția apei potabile, precum și colectarea și tratarea apelor uzate pentru cinci orașe situate în judetul Olt. Proiectul acopera un municipiu (Slatina) și patru orase (Scornicești, Drăgănești Olt, Piatra Olt și Potcoava).

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Alimentare cu apă: Referitor la indicatorul C018, populația prognozată a se conecta la sistemele de alimentare cu apă potabilă din sistemul public ca urmare a creșterii producției/nivelului de tratare/capacității de transport a retelelor va fi de aproximativ 93.940 de locuitori, respectiv 1,17 % din totalul de locuitori care necesită alimentare cu apă la nivelul Romaniei (8.018.086 locuitori-date calculate pe baza informațiilor furnizate de INS/ANAR) și 0,46 % din totalul de locuitori de la nivelul României (20.121.641 locuitori date recensamant furnizate de INS). Gradul de deservire a populației de sistemul public de alimentare cu apă potabilă în aria de acoperire a proiectului va crește de la 63%-valoare inainte de proiect -la peste 90% după realizarea proiectului.

2. Apa uzată: Referitor la indicatorul CO19, Epurarea apelor uzate: Populația prognozată a se racorda la sistemele de colectare și epurarea apelor uzate din cadrul proiectului este de 104.850 locuitori echivalenți, respectiv un total de aproximativ 0,50 % din totalul de locuitori echivalenți de la nivelul Romaniei (20.798.547 l.e. la nivelul anului 2014-date furnizate de ANAR) și un total de aproximativ 0,98 % din populația echivalentă care mai necesita a fi conectată la sisteme centralizate de apă uzată la nivelul României (10.630.137 L.E. la nivelul anului 2014-date calculate pe baza informațiilor furnizate de ANAR).

            Proiectul contribuie la realizarea obligațiilor asumate în Tratatul de Aderare, prin conformarea la nivelul județului Olt, având în vedere termenele și condițiile stabilite în cadrul Tratatului pentru sectorul de apă-apă uzată:

-          cerințele legislației europene și naționale privnd conformarea sectorului de apă și canalizare, în mod special Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinată consumului uman, 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane;

-          Directiva cadru 2000/60/EC privind apa, transpuse în legislația națională prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și compeltarile ulterioare;

-          HG 567/2006, privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin HG nr. 100/2002.           

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 8.772.680,00 lei, dupa cum urmeaza:

 

 

Valoarea totală

Valoarea totală eligibilă

Valoarea veniturilor nete generate

Valoarea necesară de finanțare

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

Val. Cofinanțării eligibile

a Beneficiarlui

Val. Neeligibilă inclusive TVA

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

%

lei

%

lei

8.772.680,00

7.372.000,00

0,00

0,00

7.372.000,00

100,00

6.266.200,00

85

958.360,00

13,00

147.440,00

2,00

1.400.680,00

 

 

AM/OI acordă o finanțare nerambursabilă în suma maximă de 7.224.560,00 LEI, echivalentă cu 98^% din valoarea totală  eligibilă aprobata.

1. Autorizatie CL4.2

2. Autorizatie CL4

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt