Informaţii clienţi Comunicate presă

Scrisoare de aşteptări

Scrisoare de aşteptări

1. Introducere

Prezentul document a fost întocmit în baza OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice 

aprobată prin Legea nr. 111/2016 si a HG. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor

 prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

Documentul exprimă aşteptările Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităti Publice pentru Serviciul de alimentare

 cu Apă și de Canalizare "Oltul” în calitate de autoritate publică tutelară de la organele de administrare și conducere ale

 societătii COMPANIA DE APĂ OLT SA .

Scopul scrisorii de aşteptări vizează:

> definirea principiilor de lucru și conduita aşteptată din partea membrilor Consiliului de Administraţie;

> consolidarea încrederii beneficiarilor în ceea ce priveşte capacitatea societătii de a furniza servicii de calitate;

2. Rezumatul strategiei locale in domeniul în care acționează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale și fiscal-bugetare pe termen mediu și lung

Investițiile în infrastructura de apă și canalizare pentru localitățile din judeţul Olt incluse în aria de delegare a serviciului

 de apă și apă uzată au în vedere imbunătățirea calității factorilor de mediu și îmbunătățirea condiţiilor de viata ale

 populaţiei. Prin investiţiile avute in vedere pe termen mediu se doreşte continuitatea procesul de extindere si reabilitare

 ale infrastructurii de apa si apa uzata realizate in etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa din zona rurala

 si pentru înfiinţarea sistemelor de canalizare in zonele rurare.

In cadrul proiectului sunt incluse investitii pentru infrastructura de apa si apa uzata in localitati incluse in 25 de UAT-uri din judeţul Olt, populaţia beneficiara fiind de 210.806 locuitori reprezentând 51 % din populaţia totala a judeţului.

Investiţiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmărit:

dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure condiţiile de calitate ai apei conform cu

cerinţele Directivei 98/83/CE si ale Legii 458/2002 modificata si completata de Legea

311/2004, cu influenta directa asupra sanatatii populaţiei;

asigurarea siguranţei in exploatare;

^ asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

eliminarea deficientelor actuale;

 

funcţionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime

asigurarea posibilităţii de extindere a acestor sisteme in viitor.

3. Viziunea generala a antoritatii publice tutelare eu privire la misiunea si obiectivele întreprinderii publice

Activitatea principală a societătii SC COMPANIA DE APA OLT SA este notrivit actului constitutiv 3600 - CAPTARE TRATARE

 SI DISTRIBUTIE APA POTABILA.

In derularea activitătii societatea trebuie să tină seama de următoarele principii:

> accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate si asigurarea egalitătii de sanse tuturor potenţialilor beneficiari;

> imparţialitatea;

> confidenţialitatea datelor personale ale beneficiarilor;

> transparenta fată de cetăteni si institutiile statului;

> eficienta managementului fondurilor societătii;

4. încadrarea întreprinderii publice in una dintre urmatoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice , respectiv 

comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Principala activitate a societătii COMPANIA DE APA OLT SA se incadreaza in categoria

serviciu comunitar respectiv CAPTARE TRATARE SI DISTRIBUTIE APA POTABILA.

Totodata, actul constitutiv al societătii permite acesteia si desfasurarea, cu respectarea legislaţiei române, de alte activitati.

Pe durata mandatului, Consiliul de Administraţie al societătii va acţiona astfel încât să respecte principiile enumerate la

 punctul 3 si să ducă la îndeplinirea scopului societătii în condiţii de eficientă economică.

5. Modalitatea de finanţare sau de plata a obligaţiei de serviciu comunitar de către autoritatea publica tutelara

Societatea COMPANIA DE APA OLT SA functioneaza in baza Legii 31/1990 se autofinanteaza si are ca surse de finanţare 

vanzarea către consumatori a apei potabile si incasarea serviciului de colectare ape uzate in vederea epurării. Societatea nu

 primeşte subvenţii si transferuri de la bugetul de stat sau local.

6. Politica de dividende si de varsaminte din profitul net aplicabila întreprinderii publice

Profitul societătii COMPANIA DE APA OLT SA se stabileste pe baza bilanţului aprobat de adunarea generala a acţionarilor.

 Profitul impozabil se stabileste în condiţiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate, în condiţiile legii în cel mult doua luni de la aprobarea 

bilanţului contabil de către adunarea generala a acţionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi , adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta .

Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital in limita capitalului subscris.

 

7. Politica de investitii aplicabila intreprinderii publice

Profitul societatii COMPANIA DE APA OLT SA ramas dupa plata impozitului pe profit in conformitate cu hotararea adunam

 generale a acţionarilor se poate repartiza in dividende ce vorconstitui ulterior sursa de alimentare a fondului IID OUG 198/2005 cu modificările si completările ulterioare .

Societatea comerciala îsi constituie fond de rezerva si alte fonduri în condiţiile legii.

8. Dezideratele autoritatii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare si conducere ale

 intreprinderii publice

Intre autoritatea publica tutelara si organele de administrare si conducere ale societatii COMPANIA DE APA OLT SA trebuie sa existe comunicare permanenta , fiind de dorit o abordare fara surprize , bazata pe dialog si colaborare 

 

9. Condiţii privind calitatea si siguranţa produselor si serviciilor

-Captare tratare apa potabila

Apa potabila distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti

 ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, dupa caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor,

 în lipsa apei industriale.

Apa potabila distribuita utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, conditiile de potabilitate şi

 parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale in vigoare.

„ _ Utilizarea aPei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai in masura in care exista

 disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

în cazul in care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite

integral, aceştia pot să îşi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii realizate şi exploatate in condiţiile

 legii; 

 Pentru satlŞfacerea altor nevoi, cum ar fi: stropitul străzilor şi al spaţiilor verzi, spălatul pieţelor şi al străzilor 

spalarea periodică a sistemului de canalizare, spălarea autovehiculelor şi consumul tehnologic al unităţilor industriale, se

 va utiliza cu precădere apă industrială.

Apa industriala sau apa cu caracter nepotabil se poate asigura prin sistemul public de alimentare cu apa industriala sau 

  prin sisteme individuale realizate şi exploatate de agenţii economici

Este interzice orice legătură sau interconectare între sistemul de alimentare cu apă potabilă şi sistemul de alimentare cu

 apă industrială.

Colectare, transport si epurare ape uzate

Sistemul de canalizare trebuie să asigure, cu precădere, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea intr-un_ receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apa, precum şi a apelor pluviale

 sau de suprafaţă colectate de pe teritoriul municipiului Slatina şi oraşele Scomicesti, Drăgăneşti, Potcoava, Piatra- Olt.

 

Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate 

orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit

 reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizare

, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, precum şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare, astfel 

încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la:

degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare;

diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare;

perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin inhibarea proceselor de

 epurare;

apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a sistemului;

apariţia pericolelor de explozie.

Evacuarea în receptorii naturali a apelor uzate epurate şi depozitarea nămolurilor provenite din staţiile de epurare se fac 

numai în condiţiile calitative şi cantitative precizate în avizele, acordurile şi autorizaţiile de mediu eliberate de autorităţile

 competente, potrivit reglementărilor în vigoare din domeniul protecţiei calităţii apei şi a mediului, astfel încât să se

 garanteze protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

Preluarea în sistemul de canalizare a apelor uzate provenite de la agenţi economici industriali sau de la alţi utilizatori

 neracordaţi la reţelele de distribuţie a apei se poate aproba numai în măsura în care capacitatea sistemelor nu este

 depăşită din punct de vedere hidraulic sau al încărcării cu substanţe impurificatoare şi numai dacă nu conţin poluanţi toxic

i sau care pot inhiba ori bloca procesul de epurare.

10. Etica, integritate si guvernanta corporativa

Consiliul de administraţie si directorul general trebuie sa acţioneze cu onestitate si integritate, avand in vedere , in primul 

rand , interesul cetateanului , beneficiar al serviciilor prestate de societate. Apropierea de cetatean si orientarea către

 asteptarile si aspiraţiile beneficiarilor trebuie sa fie un principiu de baza al activitatii societătii.

Prin activitatea sa , societatea SC COMPANIA DE APA OLT SA nu trebuie sa afecteze negativ imaginea administraţiei publice 

locale din municipiul Slatina.

In opinia autoritatii publice tutelare este obligatorie solicitarea consiliului de administraţie către conducerea executiva a

 societătii de a implementa si menţine sistemul de control intern/managerial prevăzut de Ordinul S.G.G. nr. 400/2015 cu

 modificările si completările ulterioare.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare "Oltul”

 

 
Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt