Informaţii clienţi Comunicate presă

Plan de selectie C.A. al S.C. Compania de Apa Olt S.A. (componenta integrala)

Plan de selecție C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. (componenta integrală)

Data de început: 30.12.2016

Hotărârea A.G.A. nr. 9./3O.12.2016

Documente ce trebuie depuse: cerere / propunere autoritatea publică tutelară (document nestandardizat)

- curriculum vitae (model european)

- cazier judiciar

- diplomă studii (original + copie)

certificat cursuri absolvite (original + copie)

autoevaluare (maxim 1 pag. A4, caracter Times New Roman 12)

- recomandare de la ultimul angajator* candidații din lista scurtă depun în 15 zile de la afișarea listei scurte declarația de intenție

Data finalizării: 27 .02.2017

Etapele:

- depunere dosar de candidatură: 30 de zile de la data publicării anunțului (Anexa nr.1). Anunțul a fost publicat în data de 05.01.2017.

în vederea întocmirii listei scurte, se va avea în vedere profilul candidatului (anexa nr .2), întocmit pe baza documentelor din dosarul de candidatura și a matricei profilului consiliului (anexa nr.3).

- afișare lista scurtă a candidaților: maxim 3 zile de la încheierea depunerii candidaturilor

- lista scurtă conține primii cinci clasați pentru fiecare funcție vizată

- depunere declarație de intenție: 15 zile de la afișarea listei scurte

În vederea întocmirii declarației de intenție, scrisoarea de așteptări pentru C.A. al S.C. Compania de Apă Olt S.A. se gasește pe site-ul autorității publice tutelare www.adioltul.ro , secțiunea prezentare generală .

interviul: cel mult 5 zile de la finalizarea depunerii declarației de intenție

Planul de interviu se regăsește Anexa4.

Afișare rezultate finale: cel mult 3 zile de la interviu

Raportul cu rezultatele finale se înaintează autorității publice tutelare pentru a fi transmise A.G.A. propunerile de numire în C.A.

Raportul cu rezultatele finale se înainteaza autorității publice pentru tutelare a fi transmise A.G.A. propunerile de numire în C.A.

Proiectul contractului de mandat se regăsește în Anexa nr. 5.

Dosarul de candidatura se depune la sediul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de Alimentare cu Apă și de canalizare "Oltul " în strada Crișan nr. 33, Slatina, jud. Olt la compartimentul Resurse Umane.

Relații la telefon: 024941-4744.

 

Comisia de selecție

Enita Catalin Ionuț - consilier tehnic

Tabacu Florin - consilier tehnic

Mezdrea Iuliana Daniela - consilier juridic

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt