Informaţii clienţi Comunicate presă

Anunţ recrutare Director Economic

ANUNȚ

 

privind selecția candidatilor in vederea ocuparii functiei de

Director Economic al SC Compania de Apă Olt SA

 

 

SC Compania de Apă Olt SA anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidatilor în vederea ocuparii funcţiei de Director Economic al SC Compania de Apă Olt SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016, şi completată cu Normele metodologice nr. 722/2016.

Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii, egalitatii de sanse, nediscriminarii si profesionalismului.

 

 

I. CRITERII DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Criterii obligatorii:

1. Cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România;

2. Vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

3. Capacitate deplină de exercițiu;

4. Studii superioare de lunga durata in domeniul economic;

5. Cel putin o specializare/ certificare profesionala: auditor financiar (membru CAFR) si/sau expert contabil (membru CECCAR);

6. Experienţă profesională relevanta de minim 10 ani in domeniul financiar contabil;

7. Experienţă profesională de minim 7 ani in functii de conducere (contabil sef, director economic/ financiar sau echivalent ca atributii: sef departament/sef serviciu etc) si minim 3 ani in companii cu cifra de afaceri de peste 20 milioane lei

8. Experiență în management al unor întreprinderi publice profitabile sau a societăților comerciale din domeniul serviciilor de utilitate publica;

9. Cunoaștinte generale a unei limbi de circulație internaționala (engleza, germana, franceza);

10. Integritate, etică, profesionalism;

 

Criterii care constituie avantaje:

1. Cunoştinţe de guvernanţă corporativă (legislaţia);

2. Experienţă în relaţionarea cu organizatii internationale;

3. Viziune strategică demonstrată;

 

 

II. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

 

În acest sens candidații pentru functia de Director Economic al SC Compania de Apă Olt SA, vor depune până la data de 12.05.2017, ora14:00 la Registratura societati, cu sediul în Str. Artileriei, nr. 2, cod postal 230072, Slatina, judet Olt următoarele documente:

- scrisoare de intentie

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii

- curriculum vitae (format european);

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, ale altor documente care să certifice efectuarea altor specializări

- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

- dovada numirii în calitate de administrator/manager (unde este cazul);

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.

- cel puțin 2 referințe/recomandări relevante din partea unor persoane cu funcții de conducere și decizie cu care candidatul a lucrat/colaborat în ultimii 2 ani;

- cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situațiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ori că nu a suferit o condamnare pentru o infracțiune legată de conduita profesională (Anexa nr.1);

- declarație pe proprie răspundere care să confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale în scopul realizării procedurii de recrutare și selecție, precum și acordul de a permite comisiei verificarea informațiilor furnizate (Anexa nr.2);

 

Modelele declarațiilor solicitate vor fi disponibile pe pagina de internet a societății.

 

 

III. DEPUNEREA CANDIDATURII

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ vor fi depuse până cel târziu în data de12.05.2017, ora14:00, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Procedura de recrutare Director Economic al SC Compania de Apă Olt SA / Nume şi prenume candidat”, la sediul institutiei din Str. Artileriei, nr. 2, cod postal 230072, Slatina, judet Olt.

Prin transmiterea aplicaţiei, candidaţii îşi dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul prezentei proceduri de recrutare şi selecţie.

Candidaţilor selectaţi pentru interviu li se pot solicita documente suplimentare de natură să probeze experienţa sau statutul lor profesional.

Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei.

 

IV. EVALUAREA SI SELECTIA DOSARELOR DE CANDIDATURA

Procedura de evaluarea si selectia dosarelor de candidatura se va desfasura la sediul SC Compania de Apă Olt SA din Str. Artileriei, nr. 2, cod postal 230072, Slatina, judet Olt in termen de 2 zile de la finalizarea termenului de depunere al dosarelor de candidatura, respectiv in perioada13.04-12.05.2017.

Criteriile de selecție a candidaților pentru funcția de Director Economic al SC Compania de Apă Olt SA:

- educația

- profilul managerial;

- profil personal

- profilul moral si motivația;

- calitatea referințelor;

 

Proiect co-finanţat prin Fondul de Coeziune

Contact

Str. Artileriei, nr. 2, CP 23007, Slatina, Olt