FAZAREA PROIECTULUI EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL OLT

 Titlul proiectului este “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt, Axa Prioritara 3 “Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management efficient al resurselor”, Obiectiv Specific 3.2. “Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei”.

Obiectul acestui Contract de Finantare il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POIM, pentru implementarea Poriectului Nr. 106283 intitulat: “Fazarea proiectului Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt”.

Partile:

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare,

Si

COMPANIA DE APA OLT S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii.

Obiectivul general al proiectului:

Scopul proiectului consta in continuarea lucrarilor aferente etapei I finantata prin POS Mediu 2007-2013 cu scopul indeplinirii obiectivelor asumate prin Contractul de finantare nr. 89341/31.03.2009. Indicatorii fizici ai proiectului vizeaza reabilitarea si extinderea retelelor de aductiune a apei, reabilitarea retelelor de distributie a apei, constructia si reabilitarea de statii de pompare, rezervoarelor de apa potabila, precum si reabilitarea retelelor de canalizare si colectoarelor si constructia de statii de pompare.

Masurile initial prevazute pentru Proiectul Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Olt, constau in investii privind tratarea si distribvutia apei potabile, precum si colectarea si tratarea apelor uzate pentru cinci orase situate in judetul Olt. Proiectul acopera un municipiu (Slatina) si patru orase (Scornicesti, Draganesti Olt, Piatra Olt si Potcoava).

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Alimentare cu apa: Referitor la indicatorul C018,populatia prognozata a se conecta la sistemele de alimentare cu apapotabila din sistemul public ca urmare a cresterii productiei/nivelului de tratare/capacitatii de transport a retelelor va fi de aproximativ 93.940 de locuitori,respectiv 1,17 % din totalul de locuitori care necesita alimentare cu apa la nivelul Romaniei(8.018.086 locuitori-date calculate pe baza informatiilor furnizate de INS/ANAR) si 0,46 % din totalul de locuitori de la nivelulRomaniei(20.121.641 locuitori date recensamant furnizate de INS).Gradul de deservire a populatiei de sistemul public de alimentare cu apa potabila in aria de acoperire a proiectului va creste de la 63%-valoare inainte de proiect -la peste 90% dupa realizarea proiectului.

2.Apa uzata: Referitor la indicatorul CO19, Epurarea apelor uzate:Populatia prognozata a se racorda la sistemele de colectare si epurarea apelor uzate din cadrul proiectului este de 104.850 locuitori echivalenti, respectiv un total de aproximativ 0,50 % din totalul de locuitori echivalenti de la nivelul  Romaniei(20.798.547 l.e. la nivelul anului 2014-date furnizate de ANAR) si un total de aproximativ 0,98 % din populatia echivalenta care mai necesita a fi conectata la sisteme centralizate de apa uzata la nivelul Romaniei (10.630.137 L.E.la nivelul anului 2014-date calculate pe baza informatiilor furnizate de ANAR).

            Proiectul contribuie la realizarea obligatiilor asumate in Tratatul de Aderare, prin conformarea la nivelul judetului Olt, avand in vedere termenele si conditiile stabilite in cadrul Tratatului pentru sectorul de apa-apa uzata:

-          cerintele legislatiei europene si nationale privnd conformarea sectorului de apa si canalizare, in mod special Directiva 98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman, 91/271/EEC privind epurarea apelor urbane;

-          Directiva cadru 2000/60/EC privind apa, transpuse in legislatia nationala prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si compeltarile ulterioare;

-          HG 567/2006, privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin HG nr. 100/2002.           

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 8.772.680,00 lei, dupa cum urmeaza:

 

 

Valoarea totala

Valoarea totala eligibila

Valoarea veniturilor nete generate

Valoarea necesara de finantare

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR/FC/FSE

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national

Val. Cofinantarii eligibile

a Beneficiarlui

Val. Neeligibila inclusive TVA

lei

lei

lei

%

lei

%

lei

%

lei

%

lei

%

lei

8.772.680,00

7.372.000,00

0,00

0,00

7.372.000,00

100,00

6.266.200,00

85

958.360,00

13,00

147.440,00

2,00

1.400.680,00

 

 

AM/OI acorda o finantare nerambursabila in suma maxima de 7.224.560,00 LEI, echivalenta cu 98^% din valoarea totala  eligibila aprobata.

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro