Anunț ajustare tarife/prețuri

ÎNCEPÂND CU 01 IUNIE 2020 SE VOR AJUSTA PREŢURILE/TARIFELE LA SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PRESTATE DE COMPANIA DE APĂ OLT S.A. CONFORM CONDIȚIILOR IMPUSE ÎN STRATEGIA PENTRU ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE ȘI REALIZAREA INVESTIȚIILOR PREVĂZUTE ÎN  PROIECTUL „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”, ,,

 

        În vederea respectării condițiilor impuse de către Comisia Europeană și prevăzute în contractul de finanțare nr.279/19.11.2019 pentru  derularea „Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”, (finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM) încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Compania de Apă Olt S.A, în urma aprobării prin Hotarârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intrercomunitară ,,Oltul,, nr.3/09.03.2020 a strategiei de tarifare și a Deciziei A.N.R.S.C. (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) nr.26/11.03.2020, S.C. Compania de Apă Olt S.A. aduce la cunoștinta utilizatorilor ajustarea prețului și a tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, începând cu data de 01.06.2020, astfel:

– apa potabilă : 3,34 lei/mc;                                                        

– canalizare-epurare : 3,74 lei/mc

        „Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”, este un proiect cu finanțare europeană, în valoare de 241.076.986 euro din care contribuție nerambursabilă (85%), restul finanțării fiind asigurată de la bugetul național (13%) și bugetul local (2%), proiect ce va permite realizarea unor investiții majore în infrastructura de apă și canal, destinat modernizarii și extinderii infrastructurii în vederea îndeplinirii cerințelor europene, astfel încât toți locuitorii din arealul deservit, care nu beneficiază nici astăzi de aceste utilități esențiale, să beneficieze de apă potabilă și canalizare și să poată avea condiții civilizate de viață.

        Acest proiect, are ca scop, continuarea dezvoltării infrastructurii de apă și apă uzată, prin creșterea gradului de colectare și tratare a apelor uzate, respectiv, prin creșterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației în 25 de U.A.T.-uri(Slatina, Caracal, Balș, Corabia, Drăgănești-Olt, Dăneasa, Scornicești, Potcoava, Piatra-Olt, Găneasa, Gostavățu, Băbiciu, Scărișoara, Dobrosloveni, Fărcașele, Izbiceni, Giuvărăști, Tia-Mare, Rusănești, Șerbănești, Crîmpoia, Vișina, Bălteni, Perieți, Schitu).

        Pentru ca proiectul să fie aprobat de către Comisia Europeană și aria de operare a Companiei de Apă Olt să beneficieze de aceste investiții, trebuie respectate condițiile prevăzute prin Regulamentul UE 480/2014, printre care demonstrarea capacității financiare pentru gestionarea proiectului în faza operațională prin aplicarea planului de evoluție tarifară evaluat și aprobat de catre CE, și anume aplicarea creșterilor tarifare în termeni reali și a inflației conform strategiei. Prețul/tariful la apă potabilă și canalizare – epurare prezentat mai sus cuprinde atât creșterile în termeni reali, precum și inflația.

        Investițiile ce vor fi realizate prin ,, Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt în perioada 2014 – 2020”’:

-pentru sistemul de alimentare cu apă: rețea de distribuție apă potabilă nouă (220,72 km), reabilitare rețea de distribuție apă potabilă (96,58 km), surse de apă noi (30 unități), surse de apă reabilitate (79 unități), aducțiune nouă (10,46 km), reabilitare aducțiune (53,25 km), stații tratare apă noi (7 unități), reabilitare stații de tratare apă (7 unități), rezervoare înmagazinare noi (9 unități), reabilitare rezervoare înmagazinare (6 unități), stații de pompare apă noi  (13 unități), reabilitare stații pompare (6 unități);

 

- pentru sistemul de canalizare: rețea canalizare nouă (259,08 km), reabilitare rețea canalizare (37,87 km), conducte refulare noi (64,41 km), stații de pompare apă uzată  noi (156 unități), reabilitare stații de pompare apă uzată (10 unități), stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări cu peste 10.000 p.e. (3 unitate),  stații de epurare apă uzată care deservesc aglomerări sub 10.000 p.e. (7 unități), extinderea facilităților de depozitare nămol tratat și reabilitare infrastructură transfer apă uzată- SEAU Slatina( 1 unitate), sistem SCADA (1 unitate).

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

 

 

 

CONDUCEREA,

Uniunea Europeana Guvernul Romaniei POS Mediu Instrumente Structurale

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro